trojuhelnik
trojuhelnik

Obchodní podmínky

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

I. IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO

Učení zABAvou s.r.o. IČO: 098 31 223 sídlo: Dolní Násepní 130/18, 417 31 Novosedlice adresa pro příjem a výdej zbož: Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46501 ID DS: jf5zqkb e-mail: info@ucenizabavou.cz tel: +420 606 551 999 (dále jen „prodávající“)

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále též jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese https://www.ucenizabavou.cz/ (dále jen „eshop“), jejímž předmětem je zboží, které prodávající na eshopu nabízí (dále jen „zboží“).

2. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře kupní smlouvu s prodávajícím nebo s prodávajícím jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“) Je-li osobou, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu osoba právnická nebo fyzická osoba, která při uzavření kupní smlouvy, objednávce zboží nebo registraci na eshopu užije své IČO nebo DIČ, považuje se pro účely smluvního vztahu s prodávajícím tato osoba za podnikatele a nevztahují se na ni práva, která dle těchto VOP a právního řádu České republiky přísluší spotřebiteli.

III. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Ceny zboží jsou na eshopu uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou součástí ceny zboží a liší podle způsobu dodání a platby za zboží, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady, které kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy vzniknou (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí kupující.

3. Prodávající požaduje, aby kupující zaplatil kupní cenu za zboží před jeho převzetím.

4. V souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je u kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:

a) ode dne převzetí zboží,
b) je-li předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5. Kupující spotřebitel zašle odstoupení od smlouvy písemně na adresu sídla prodávajícího, na adresu výdejního místa nebo prostřednictvím datové schránky prodávajícího. Za tímto účelem je kupující spotřebitel oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu (na adrese výdejního místa) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

7. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel.

8. Kupující spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné a kompletní (včetně veškerého příslušenství a dokumentace), nepoškozené, čisté, ve stavu a v hodnotě, ve kterém zboží převzal a je-li to možné rovněž v původním obalu.

9. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

11. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

12. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud prodávajícímu vznikne nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávněn započíst tuto náhradu proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

13. Kupující spotřebitel se může se stížností obrátit na prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@ucenizabavou.cz případně se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IV. KUPNÍ SMLOUVA, KUPNÍ CENA, ZPŮSOB PLATBY, DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zboží, které prodávající vystavuje na svém eshopu nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží. Nabídka zboží na eshopu je pro prodávajícího nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na nabízené zboží.

2. Při objednávání zboží z eshopu je kupující povinen uvádět správné a úplné údaje o své osobě a adrese dodání. Před zadáním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost zadaných údajů. Prodávající nenese odpovědnost za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku nesprávně zadaných údajů, kupující naopak může odpovídat za škodu, kterou zadáním nesprávných nebo neúplných údajů způsobí.

3. Pro vytvoření závazné objednávky je potřeba, aby kupující vložil požadovaný druh a množství zboží do košíku (tlačítko „Přidat do košíku“) následně mu bude dána možnost prohlédnout si obsah košíku (tlačítko „Zobrazit košík“), kde po kliknutí na tlačítko „Pokladna“ bude kupující přesměrován na objednávkový formulář, ve kterém je potřeba vyplnit nezbytné údaje (e-mail, jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefon) a následně zvolit způsob doručení zboží, způsob platby. Po splnění výše uvedených kroků bude kupující po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ vyzván ke kontrole zadaných údajů a k potvrzení, že se seznámil s těmito VOP a zásadami ochrany osobních údajů. Závazná objednávka je vytvořena po kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.

4. Kupující má možnost vytvořit závaznou objednávku rovněž zrychleným nákupem (tlačítko „Koupit“) po jehož stisknutí bude ihned přesměrován na objednávkový formulář.

5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.

6. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena potvrzením o odesláním objednávky prodávajícím, které prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7. Po zaplacení kupní ceny zašle prodávající kupujícímu fakturu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Kupující souhlasí s tím, že mu bude faktura zaslána elektronicky a bude považována za doručenou dnem jejího odeslání na e-mail uvedený kupujícím.

8. Zjistí-li prodávající, že při zadání objednávky uvedl kupující nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje je kupující oprávněn objednávku stornovat, o čemž bude kupující vyrozuměn e-mailem.

9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího spotřebitele až úplným zaplacením kupní ceny. U kupujícího podnikatele přechází vlastnické právo ke zboží až k okamžiku uhrazení veškerých pohledávek, které vůči kupujícímu podnikateli prodávající eviduje. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

10. Kupní cenu může kupující uhradit platební kartou pomocí on-line platby nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet 2701922461/2010, kde jako variabilní symbol uvede číslo objednávky, které mu bude sděleno po odeslání objednávky. Do zprávy pro příjemce kupující uvede své jméno a příjmení. Spolu s kupní cenou se kupující zavazuje uhradit rovněž náklady na dodání zboží v předem dohodnuté výši.

11. Objedná-li kupující zboží z eshopu za cenu, která byla zveřejněna omylem či v důsledku chyby (dále jen „chybná cena“) nepovažuje se kupní smlouva za platně uzavřenou. Za chybnou cenu se považuje zejména cena, která zjevně neodpovídá obvyklé ceně zboží nebo výrobní či nákupní ceně. Totéž platí i v případě, kdy cena byla snížena v důsledku chybně zadané slevové akce, za kterou je považována každá slevová akce, u které je výše slevy 50 a více procent. Vznikne-li v důsledku výše uvedených skutečností bezdůvodné obohacení na straně kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu takového obohacení.

12. Prodávající dodá kupujícímu zboží způsobem a za cenu, kterou si kupující zvolil při zadávání objednávky.

13. Kupujícímu spotřebiteli je zboží odevzdáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží kupujícímu. Kupujícímu podnikateli je zboží odevzdáno v okamžiku, kdy je předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Okamžikem odevzdání zboží kupujícímu přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího rovněž okamžikem, kdy zboží nepřevezme, ač mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.

14. Pokud je z důvodu na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v objednávce, nese náklady s tímto spojené kupující.

15. Nepřevezme-li kupující zboží bez zákonného důvodu a současně neodstoupí od smlouvy podle podmínek uvedených v čl. III. těchto VOP, vzniká prodávajícímu právo požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu tímto způsobem vznikla, zejm. náklady na zpětnou přepravu zboží. Prodávající je současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn započíst nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

16. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zásilka odpovídá objednanému typu a množství zboží, a zda zásilka nevykazuje zjevná poškození. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, kdy je zásilka poškozená nebo neúplná. Případné vady zásilky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře.

V. PRÁVA Z VAD, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práva kupujícího z vad zboží a záruční podmínky se řídí reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy podle podmínek blíže specifikovaných v čl. III. těchto VOP.

3. Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů. Kupujícímu podnikateli nenáleží právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení zboží.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nedostatku skladových zásob objednaného zboží, a dále v případě, kdy kupující poruší kupní smlouvu podstatným způsobem, zejména neuhradí-li kupující kupní cenu nebo odmítne-li převzít zboží bez zákonného důvodu.

5. Poskytne-li prodávající kupujícímu spolu se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, na kterou darovací smlouva bezprostředně navazuje, je kupující povinen vrátit i poskytnuté dárky a darovací smlouva pozbývá platnosti.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace o zpracování osobních údajů jsou blíže upraveny v zásadách ochrany osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, nastoupí namísto takových ustanovení ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

2. Veškeré vztahy vyplývající z kupní smlouvy, včetně vztahů s mezinárodním prvkem, se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy, včetně sporů, ve kterých je přítomen mezinárodní prvek, jsou příslušné soudy České republiky Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů České republiky a Evropské unie.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.06.2022.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.