trojuhelnik
trojuhelnik

Ochrana osobních údajů

trojuhelnik
trojuhelnik
trojuhelnik

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ KONTAKTOVAT

Učení zABAvou s.r.o.
IČO: 098 31 223
sídlo: Dolní Násepní 130/18, 417 31 Novosedlice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46501, ID DS: jf5zqkb

e-mail: info@ucenizabavou.cz
tel: +420 606 551 999

(dále též jen „správce“)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží k informování našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek https://www.ucenizabavou.cz/ (dále též jen „web“ nebo „eshop“) o podstatných skutečnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Pokud byste v souvislosti se zpracováním osobních údajů měli jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu info@ucenizabavou.cz nebo poštou na adresu našeho sídla.

2) Druhy osobních údajů, účel, pro který je zpracováváme, právní důvod zpracování, jakož i doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na druhu zpracování, který je blíže popsán v článcích III. až V. těchto zásad, v obecné rovině Vás však můžeme informovat o tom, že:

 • osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje, které jste nám sami poskytli a jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa bydliště nebo sídla);
 • účelem a zákonným důvodem, pro který údaje zpracováváme, je primárně nezbytnost zpracování pro účely řádného splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel, dále zpracovávání osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu (např. v případě zasílání novinek a obchodních sdělení), dále pak pro účely našich oprávněných zájmů (např. v případě sběru informací z webu pro účely zabezpečení nebo pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení, pokud jste již našim zákazníkem) a konečně rovněž ze zákonných důvodů (např. pro účely vedení účetnictví nebo zajištění dodržování zákona o ochraně spotřebitele);
 • doba zpracování osobních údajů se liší podle účelu zpracování a vždy odpovídá požadavku na přiměřenou délku zpracování, kdy je třeba vzít do úvahy práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb (zejména dobu trvání práv z vad, záruky, možnosti odstoupit od smlouvy, promlčecí lhůty, atp.), a dále pak povinnosti stanovené účetními a daňovými předpisy.

3) Vaše ososobní údaje

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁKUPU NA E-SHOPU

1) Pokud prostřednictvím našeho webu nakoupíte zboží nebo služby, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jste-li nepodnikající fyzická osoba, bude se jednat o: jméno, příjmení a datum narození, jste-li podnikatel nebo právnická osoba, bude se jednat o: údaje o obchodní firmě, IČO, DIČ, identifikační údaje zástupce)
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, místo bydliště nebo sídla, adresa pro doručování, fakturační adresa)
 • další údaje (číslo bankovního účtu a kód banky pro účely případného vypořádání při odstoupení od smlouvy))

2) Výše jmenované osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění našich závazků vyplývající ze smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služeb, a dále též k ochraně práv a právem chráněných zájmů v souvislosti s případnými spory vyplývajícími z těchto smluv. Ke zpracování těchto údajů tak není nutný Váš souhlas.

3) Výše jmenované osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby či lhůty k uplatnění vad našeho zboží, případně po dobu 5 let ode dne poskytnutí služby. Po uplynutí této doby budeme osobní údaje zpracovávat jen pokud nám taková povinnost bude stanovena zvláštním právním předpisem.

4) Pokud si u nás nakoupíte zboží nebo služby a stanete se naším zákazníkem, můžeme využít kontaktní údaje, které jste nám v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb poskytl a informovat Vás prostřednictvím těchto kontaktních údajů o nových kurzech, produktech a případných dalších informacích o našich aktivitách a činnostech, které by Vás mohly zajímat. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, a to například kliknutím na příslušný odkazu v e-mailu, který jsme Vám zaslali, prostřednictvím e-mailu info@ucenizabavou.cz nebo zasláním dopisu na adresu našeho sídla.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ODBĚRU NOVINEK

1) Přihlášením se k odběru novinek prostřednictvím našeho webu souhlasíte s tím, že Vám budeme na Vámi zadanou e-mailovou adresu doručovat informace o nových kurzech, produktech a případné dalších informace o našich aktivitách a činnosti, které mohou mít povahu obchodních (reklamních) sdělení. Na základě tohoto souhlasu o Vás budeme zpracovávat osobní údaje sestávající ze jména, jakým Vás budeme oslovovat a e-mailové adresy, na kterou si přejete, abychom Vám novinky zasílali.

2) Osobní údaje podle tohoto článku budeme zpracovávat do doby, dokud bude trvat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který máte právo kdykoliv odvolat, a to buďto kliknutím na příslušný odkazu v e-mailu, který jsme Vám zaslali, prostřednictvím e-mailu info@ucenizabavou.cz nebo zasláním dopisu na adresu našeho sídla. Po odvolání Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat pouze pro účely ochrany našich vlastních oprávněných zájmu, nebo bude-li povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývat ze zvláštního právního předpisu.

 

ZPRACOVÁNÍ (OSOBNÍCH) ÚDAJŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ WEBU A KOMUNIKACI S NÁMI

1) Při návštěvě našeho webu zpracováváme tzv. protokolové soubory o přístupu k našemu webu, a to konkrétně:

 • IP adresu, informace o webové stránce, ze které jste náš web navštívili, datum Vaší návštěvy a dobu, jakou jste na našem webu strávil, informace o Vašem webovém prohlížeči a operačním systému;
 • informace o Vašem mobilním telefonu či jiného obdobného zařízení, pokud náš web navštěvujete prostřednictvím takového zařízení.

2) Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšení fungování našeho webu a k jeho ochraně. Ke zpracování těchto údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

3) V případě, kdy nám prostřednictvím některého z našich kontaktních údajů zašlete podnět, dotaz, stížnost nebo reklamaci, musíme za účelem vyřízení této komunikace zpracovávat osobní údaje, které jste nám prostřednictvím této komunikace poskytli. Tyto osobní údaje zpracováváme jen v nezbytném rozsahu a jen po dobu vyřízení Vašeho požadavku, nevznikne-li následně potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel.

 

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

1) Za účelem zlepšování fungování našeho webu a k marketingovým účelům používáme na našem webu tzv. soubory cookies, které lze definovat jako malé datové soubory, které web ukládá do Vašeho počítače, a které zejména obsahují informace o Vaší aktivitě na našem webu.

2) Cookies, které při Vaší návštěvě webu shromažďujeme, můžeme podle jejich účelu rozdělit na několik kategorií:

 • nezbytné (technické) cookies, které umožňují základní funkce webu, jako je zabezpečení, ověření identity a správu sítě. Tyto cookies nelze zakázat;
 • marketingové cookies, které jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů;
 • funkční cookies, které sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby návštěvníků webu, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost;
 • analytické cookies, které nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku.

3) Nesouhlasíte-li se shromažďováním cookies můžete jejich shromážďování zabránit buďto prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, ať už s pomocí funkce anonymního prohlížení, případně v samostatném nastavení Vašeho prohlížeče nebo nainstalováním vhodného doplňku. Při Vaší první návštěvě našeho webu můžete rovněž s pomocí vyskakovací lišty upravit nastavení cookies, s jejichž shromažďováním souhlasíte nebo nesouhlasíte.

4) Soubory cookies, s jejichž zpracováním jste vyjádřili souhlas, shromažďujeme po dobu 30 dní.

5) Soubory cookies v anonymizované formě sdílíme pro účely zlepšení fungování našeho webu, pro účely marketingu a statistiky se společností Google Analytics.

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje jsou v nezbytné míře sdíleny se subjekty, se kterými spolupracujeme. Tyto subjekty jsou v postavení zpracovatelů a jedná se o:

 • přepravní společnosti, které zajišťují dopravu Vámi objednaného zboží;
 • společnosti zajišťující IT služby a technickou podporu;
 • poskytovatelé účetních a právních služeb;
 • orgány státní správy.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU ÚDAJŮ

1) Právo na přístup, podle kterého máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i k dalším informacím (např. informacím o účelu zpracování, o kategoriích osobních údajů, o příjemcích, o době zpracování a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

2) Právo na opravu, podle kterého máte právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby byly doplněny neúplné osobní údaje.

3) Právo na výmaz, podle kterého máte právo žádat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Za splnění zákonných podmínek je správce povinen takové žádosti vyhovět.

4) Právo na omezení zpracování, podle kterého máte za splněný zákonných podmínek právo požadovat, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů

5) Právo na přenositelnost údajů, podle kterého máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za splnění zákonných podmínek.

6) Právo vznést námitku, podle kterého máte z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

7) Právo podat stížnost, podle kterého máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 01.06.2022.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Klinická logopedka, certifikovaná behaviorální analytička

Petra se ve své logopedické praxi věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Dříve působila také jako logopedka ve stacionáři a externě jako logopedka v mateřských školách. V roce 2004 ukončila studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2009 získala atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2021 složila mezinárodní certifikační zkoušku a stala mezinárodně certifikovaným behaviorálním analytikem. Petra je lektorkou našich webinářů.